REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Portalu,

b) Portal – portal https://bilety.magnat-bus.pl/ prowadzony przez Administratora,

c) Administrator – MAGNAT - BUS, ul. Sosnowa 30, 07-202 Wyszków,

d) Kurs – określa kierunek oraz trasę przejazdu autokaru,

e) Relacja – odcinek trasy, na którą oferowany jest przewóz, bilety dostępne są za pośrednictwem portalu https://bilety.magnat-bus.pl/

f) Termin – termin przejazdu autokaru na wybranym Kursie oraz Relacji,

g) Organizator – przedsiębiorstwo oferujące bilety na danych Kursach oraz Relacjach,

h) Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji/Zakupu Biletów w Portalu,

i) Bilet – e-bilet PDF upoważniający Klienta do przejazdu na Relacji, której dany bilet dotyczy,


j) Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Relację dokonane w Portalu.

§ 2 Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów za pośrednictwem portalu: https://bilety.magnat-bus.pl/  zwanym również Administratorem.


§ 3 Procedura zakupu biletów

I. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
a) dokonuje wyboru Kursu oraz Terminu dostępnego w Portalu,

b) dokonuje wyboru Relacji,
c) dokonuje wyboru ilości zamawianych Biletów,
d) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres skrzynki elektronicznej oraz telefon kontaktowy,

e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

f) wybiera sposób płatności udostępniony w Portalu, tj. Przelewy24 / Przelew bankowy,
g) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu,

h) może wybrać opcję otrzymywania informacji o Portalu i Relacjach na wskazany adres poczty elektronicznej.


II. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty
III. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
IV. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w § 3 ust. I lit. d,

V. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 3 ust. IV lit. 5, który wynika z wybranej formy płatności,
VI. Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. I lit. d) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin,
VII. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności, tj. Przelewy24 /Przelew bankowy,

VIII. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Administrator dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 6.

IX. Forma Biletów:
a) Bilety na wybrane Relacje są dostępne w formie e-biletu PDF,
b) Dostępne formy Biletów na daną Relację podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji,

c) Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji i nie udostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku e-biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

X. Płatności i Rezerwacje
1. Administrator oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
a) przelew bankowy,
b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
2. Dostępne formy płatności na daną Relację z tych określonych w ust. I podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji,
3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Administratorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.,
4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów opisanych w § 3,
5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji,
6. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
a) dla przelewu bankowego: 2 dni robocze,
b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin,
c) dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny,
7.Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca
z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana,

8.Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji,

9. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. I lit. d),
10. Operator przyjmuje przelewy w złotych,
11. W przypadku płatności w innej walucie Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora,
12. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 10 to Operator zwróci je na rachunek nadawcy – Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.

13.Opłata w wysokości 50% wartości biletów (zwierzęta domowe) za wyjątkiem psów asystujących Osobie Niewidomej oraz opłata w wysokości 10,00 zł za przewóz roweru płatne u kierowcy.XI. Formy i warunki dostarczenia Biletów
1. Dostępna forma dostawy biletu to e-bilet PDF przesłany pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. I lit. d).,
2. Dostępne formy dostarczania Biletów na daną Relację z tych określonych w ust. I podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji,

3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 3 ust. I lit. e),
4. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z § 5,

5. W przypadku Biletów PDF Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. I lit. d) odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych prosimy o kontakt : magnat.bus@gmail.com lub pod numerem telefonu : 733 618 617.
6. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z §3,

7. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Administratorowi zgodnie z § 7.

§ 4 Odwołane Kursy i zwroty

1. Zwroty Biletów możliwe są w przypadku odwołania przez Organizatora przejazdu autokaru na danym Kursie,
2. Istnieje możliwość zwrotu Biletów nabytych przez serwis bilety.magnat-bus.pl przed rozpoczęciem podróży,najpóźniej na 1 dzień przed datą przejazdu. Zwrot Biletów w wysokości 90% wartości,

3. W przypadku dyspozycji zwrotu Biletów najpóźniej na 1 godzinę przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Klienta, Serwis pobiera odstępne w wysokości 20% wartości Biletów,
4. Administrator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację,
5. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej magnat.bus@gmail.com lub na adres korespondencyjny Administratora,
6. Jeśli reklamacja nie jest związana z Administratorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Administrator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora,
7. W przypadku, o którym mowa ust. 6, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony
i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora,
8. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 4 pkt 4 i 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne przy siedzibie firmy MAGNAT – BUS.

9.Zwrot zakupionego Biletu dokonujemy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres magnat.bus@gmail.com , podając w treści numer biletu, dane osoby, na którą został wykupiony bilet oraz krótką informację nt. powodu zwrotu biletu. Zwrot zostanie uznany zgodnie z obowiązującymi pkt. 2 i 3.

§ 5 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej

Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 6 Pozostałe postanowienia

1. Operator świadczy dla Klienta usługi nieodpłatne takie jak:
a) wysyłka newslettera informacyjnego o Relacjach, jeżeli Klient wyrazi taką wolę zgodnie z § 3 ust. I lit. h),
b) umożliwienie zamieszczania w Portalu recenzji lub opinii o przejazdach na Relacjach,
2. Klient w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o przejeździe na wybranej Relacji dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez Administratora,
3. W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna w Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator Portalu po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia,

 4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt. 3 powyższym,
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów,
w szczególności za odwołane lub opóźnione Relację, z zastrzeżeniem postanowień § 6,

7. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do przejazdu autokarem na wybranej Relacji.

§ 7 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 roku.  


Portal internetowy bilety.magnat-bus.pl działający pod adresem

http://www.bilety.magnat-bus.pl jest serwisem prowadzonym przez firmę Magnat-Bus z siedzibą w Wyszkowie. 


Adres przedsiębiorstwa:

MAGNAT – BUS

ul. Sosnowa 30,

07-202 Wyszków

NIP 7621865935

REGON 382913530


tel. 733 618 617

e-mail: magnat.bus@gmail.com

www.magnat-bus.pl